Wszystko o transporcie

Transport

Transport stanowi przemieszczanie się zarówno ludzi, jak i różnego typu ładunków. Z transportem wiążą się potrzeby transportowe ludzi, a sam transport związany jest z różnymi dziedzinami gospodarki. Łączy się również ze spedycją oraz z logistyką. Transport z ekonomicznego punktu widzenia polega na odpłatnym świadczeniu usług. Polega to na przemieszczeniu ładunków lub osób. Podstawowy podział transportu wyróżnia transport pasażerski oraz transport towarowy. Transport można także podzielić ze względu na środowisko, w którym się odbywa. Stąd też wyróżniamy transport powietrzny oraz transport powierzchniowy. W skład transportu powierzchniowego wchodzą: transport lądowy oraz transport wodny. Transport lądowy z kolei dzieli się na kolejne grupy: transport drogowy, transport kolejowy oraz transport rurociągowy. Co więcej, transport można podzielić również na: transport podziemny, jak na przykład metro, transport naziemny oraz transport nadziemny. Z kolei transport wodny można podzielić kolejno na: transport śródlądowy, transport morski bliski oraz transport morski daleki. Istnieje także transport mieszany, w skład którego wchodzi jednocześnie kilka dróg. Transport mieszany dzieli się kolejno na następujące transporty: transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny oraz transport multimodalny. Transport spełnia szereg określonych funkcji, które dzielimy na funkcje pierwotne oraz na funkcje wtórne. Funkcje pierwotne to funkcje, w skład których wchodzą funkcje przewozowe oraz funkcje przeładunkowe.

Podobne artykuły

Kolej międzyregionalna
Kolej międzyregionalna, czyli dalekobieżna funkcjonuje w danym kraju, ale obejmuje trasy międzymiastowe. Kolej ta wykorzystuje linie magistralne i rozwija duże prędkości. Na swojej trasie pomija małe osady i tam nie zatrzymuje się na stacjach, a jedynie na stacjach dużych miast. Kolejnym typem kolei jest kolej regionalna. Kolej ta obsługuje różne struktury, zarówno duże miasta, jak i wybrane małe miasteczka. Kolej regionalna służy podróżom na niewielkich dystansach. Kolej lokalna może natomiast stanowić część sieci krajowej, ale niekoniecznie. Kolej podmiejska, inaczej zwana koleją aglomeracyjną tworzy zintegrowany system, który obsługuje z dużą częstotliwością centrum dużego miasta. Kolej dojazdowa jest to kolej, która działa w strefie podmiejskiej lub dowożąca do stacji kolei głównej. Szybka kolej miejska posiada bezkolizyjne torowisko. Służy do obsługi ruchu miejskiego oraz posiada specyficzny tabor. Termin ten obowiązuje metro oraz szybkie tramwaje. Metro posiada wysoką zdolność przewozową. Posiada bezkolizyjne trasy. Służy do obsługi ruchu miejskiego. Kolej towarowa z kolei służy do...

Kolej konna
Kolej konna należy do kolei wąskotorowej, gdzie za trakcję funkcjonowały konie. Używana była w transporcie na przełomie XIX i XX wieku. Głównie służyła w przemyśle. Kolej grawitacyjna jest to kolej, która idealnie sprawdza się w terenach, gdzie znajdują się duże spadki terenu. Kolej atmosferyczna jest poruszana za pomocą powietrza pod ciśnieniem znajdującego się w tubie pomiędzy szynami. Kolej niezelektryfikowana obecnie jest rzadko stosowana. Kolej elektryczna–klasyczna posiada silnik liniowym, a kolej linowa może występować w dwóch wersjach: jako kolej napowietrzna oraz jako kolej naziemna. Transport kolejowy można również podzielić według własności i stąd wyróżnia się kolej państwową, kolej gminną, kolej prywatną oraz kolej trzeciego sektora. Kolej można także podzielić na: kolej użytku publicznego, czyli kolej pasażerska lub towarowa dostępna publicznie, mała kolej automatyczna, czyli niekonwencjonalna kolej o krótkich bezkolizyjnych trasach, kolej wysokich prędkości do 250kilometrów na godzinę, kolej zabytkowa, kolej miniaturowa, kolej drezynowa, kolej spągowa, czyli kopalniana oraz kolejka górska. Transport...

Drogi lądowe
Drogi lądowe, a w tym drogi samochodowe są odpowiednio sklasyfikowane według warunków technicznych. Wyróżnia się zatem: autostrady o symbolu A, drogi ekspresowe o symbolu S, drogi główne ruchu przyspieszonego o symbolu GP, drogi główne o symbolu G, drogi zbiorcze o symbolu Z, drogi lokalne o symbolu L oraz drogi dojazdowe o symbolu D. Innym rodzajem transportu jest transport lotniczy. Transport ten charakteryzuje się przemieszczaniem drogą powietrzną zarówno osób, jak i towarów. Jest to najnowocześniejsza postać transportu. Tego typu transport oparty jest na skomplikowanych środkach lokomocji, jakimi są samoloty, na nawigacji oraz obsługi naziemnej. Poza tym tego typu transport jest szybki i najbezpieczniejszy. Kolejnym typem transportu jest transport wodny. Żegluga stanowi jedną z form transportu zarówno osób, jak i ładunków. Transport taki może się odbywać zarówno wodami śródlądowymi, jak i morskimi. Do przewozu towarów używa się następujących typów statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców oraz chemikaliowców. Żeglugę można podzielić na wiele sposobów....

Żegluga morska
Ze względu na rejon pływania żeglugę morską można podzielić kolejno na: żeglugę krajową, żeglugę przybrzeżną oraz żeglugę międzynarodową. Żegluga przybrzeżna jest typem transportu przeznaczoną do statków o małej zdolności żeglugowej. Są to statki wycieczkowe. W skład statków tego typu wchodzą kolejno: tramwaje wodne, wodoloty, małe wycieczkowce oraz repliki dawnych statków. Żegluga śródlądowa jest to korzystanie z wód w celu transportowym w następujących formach: transport osób, towarów oraz ryb, utrzymanie szlaku żeglownego, eksploatacja kruszywa, sport, rekreacja, turystyka i wiele innych. Tutaj znajduje się również kilka charakterystycznych przeszkód w postaci mielizn, mostów oraz śluz. Statki pływające po akwenach śródlądowych są mniejsze niż statki morskie. Żeglugę ogólnie można podzielić na wiele różnych sposobów i stąd na przykład podział żeglugi może wyglądać następujące: żegluga kabotażowa, żegluga liniowa, żegluga trampowa oraz żegluga wahadłowa. Jest to podział dotyczący charakteru żeglugi. Żegluga kabotażowa ma miejsce pomiędzy portami znajdującymi się na terenie jednego państwa. Żegluga kabotażowa dzieli...